Slovenský výrobca
Prihlásenie RegistráciaShop Košík Info O nás Odberatelia – Predajne
language:

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačné podmienky

Ako nakupovať

Doprava

Máte otázku?

Zavolajte nám

+421 (0)46 519 81 11

Napíšte nám

obchod@vep.sk

Napíšte nám

Napíšte nám

VEP blog

Nový e-shop pre lekárne a zdravotníctvo
Vážení budúci zákazníci, dnešným dňom pre Vás spúšťame nový internetový obchod.

[06.03.2019]

Nová posila do obchodu.
Predstavujeme Vám nášho kolegu, Tomáša. Tomáš je novou posilou

[20.02.2019]

Ponuka práce
Manažér predaja Miesto práce:Slovenská republika (Práca vyžaduje

[21.11.2018]

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VEP, spol. s r.o.

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VEP, spol. s r.o., so sídlom A. Hlinku 13, 972 01  Bojnice, IČO: 31 566 634 (ďalej len „predávajúci"), uzatvorený prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.vep.sk/ (ďalej len „systém"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci").

 

Článok II.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

•1.      Všetky objednávky podané prostredníctvom predávajúceho systému sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

•2.      Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

•3.      Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v registračných formulároch a odsúhlasenie obsahu objednávky.

•4.      Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

•5.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.

•6.      Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci systému kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov).

•7.      Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatkov môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

 

Článok III.

PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

 

•1.   Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený napr. dosiahnutím veku 18-tich rokov, vlastníctvom licencií, príslušnosťou k ozbrojeným zborom alebo mestským políciám alebo iným špecifickým obmedzením. Do skupiny s obmedzením patrí v našej spoločnosti predaj nasledovného: 

•1.1.   prostriedky sebaobrany (paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy),

•1.2.   výrobky, tovary alebo iné produkty spoločnosti, ktoré sú označené (potlačou, nástrekom, nášivkou, výšivkou alebo inou formou zrealizované označenie) nasledovne:

•1.2.1.   polícia, prípadne iné označenie obsahujúce slovo polícia napr. Mestská polícia,

•1.2.2.   súkromná bezpečnostná služba (SBS),

•1.2.3.   vlastná ochrana,

•1.2.4.   iné označenie, z ktorého významu je zrejmé, že ide o označenie organizovaných zložiek pre                          zabezpečenie ochrany, obrany, bezpečnosti.

•2.  K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto potrebné dodržať nasledovné podmienky:

•2.1.   pre produkty uvedené v bode 1.1. je potrebné zaslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu:

•2.1.1.   faxom na t.č. 046/5198116, 046/5198117, alebo

•2.1.2.   e-mailom na adresu: obchod@vep.sk

•2.2.   pre produkty uvedené v bode 1.2. je potrebné zaslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán policajného preukazu - pri predaji fyzickej osobe, inak je možné tieto produkty predať len Ministerstvu vnútra SR, mestským políciám, SBS (s licenciou) alebo Vlastným ochranám. FO môže fotokópiu policajného preukazu zaslať:

•2.2.1.   faxom na t.č. 046/5198116, 046/5198117, alebo

•2.2.2.   e-mailom na adresu: obchod@vep.sk

•3.   Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nebude objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude automaticky stornovaná. Na základe vzájomnej dohody bude možné takúto objednávku vybaviť iba bez (sporných) položiek, ktoré patria do skupiny tovarov s obmedzením.

•4.   Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení uvedených v odstavci „Ochrana osobných údajov".

 

Článok IV.

DODACIE PODMIENKY, EXPEDIČNÉ LEHOTY A PREPRAVNÉ

 

•1.   Objednaný tovar, ktorý je na sklade je expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho upovedomí v lehote do 3 dní.

•2.   Každý zákazník je informovaný e-mailom o zaslaní tovaru. Objednávku si môže kupujúci skontrolovať po prihlásení do systému. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.

•3.   Tovar objednaný prostredníctvom internetu sa doručuje kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:

•3.1.   poštou, alebo

•3.2.   zásielkovou službou, alebo

•3.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti.

•4.   V prípade, že časť objednaného tovaru nie je momentálne na sklade, celá objednávka je pozastavená a kupujúci je informovaný o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Kupujúci na základe tejto informácie môže požiadať o čiastočné vybavenie objednávky (zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami) s tým, že daná objednávka bude dovybavená podľa možností, o ktorých predávajúci kupujúceho informoval, spravidla ihneď potom, ako bude daný tovar k dispozícii. V tomto prípade kupujúci hradí poštovné, balné a manipulačné poplatky za každú odoslanú časť objednávky samostatne.

•5.   Tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg bude dodaný spôsobom, ktorý bude odsúhlasený osobitne.

•6.   Spoločnosť VEP, spol. s r.o. nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu a pod.

 

Článok V.

PODMIENKY A MOŽNOSŤ  PLATBY ZA TOVAR (POŠTOVNÉ)

 

•1.   Kupujúci zaplatí za objednaný tovar nasledovne:

•1.1.   Zálohovo - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru v hotovosti alebo prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry,

•1.1.1.   doručenie zásielky poštou,

•1.1.2.   doručenie zásielky prepravnou službou,

•1.1.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti.

•1.2.   V hotovosti - kupujúci uhradí v hotovosti priamo pri prevzatí v sídle spoločnosti 

•1.3.   Na dobierku - kupujúci uhradí cenu dobierky priamo pri prevzatí/doručení,

•1.3.1.   doručenie zásielky poštou - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru a náklady na poštovné, balné a manipulačné 

•1.3.2.   doručenie zásielky prepravnou službou - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru a náklady na poštovné, balné a manipulačné 

•1.4.   Prevodom - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru prevodom na základe vystavenej faktúry,

•1.4.1.   doručenie zásielky poštou 

•1.4.2.   doručenie zásielky prepravnou službou 

•1.4.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti 

•2.   Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov predávajúci uskutočňuje iba na základe predchádzajúceho súhlasu kupujúceho a vzájomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Článok VI.

NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

 

•1.   V prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod.) bude kupujúcemu e-mailom zaslaná výzva na zaslanie stanoviska k vybaveniu objednávky, t. j. kupujúci bude vyzvaný, akým spôsobom navrhuje danú objednávku vybaviť. Odpoveď na túto výzvu je kupujúci povinný zaslať najneskôr do 7 dní od odoslania výzvy.

•1.1.   V prípade, že kupujúci žiada o opätovné odoslanie zásielky, budú rovnako doúčtované k celkovej cene zásielky náklady na poštovné, balné a manipulačné.

•1.2.   Pokiaľ kupujúci na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávka je stornovaná, o čom je kupujúci upovedomený zaslaním e-mailu. V tomto prípade bude ďalší nákup kupujúceho možný len po zaplatení tovaru vopred (prevodom). Ak sa následné platby uskutočnia v poriadku, platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude zrušené.

•2.   Reklamácie sú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom systému a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

 

Článok VII.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

 

•1.   Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji.

•2.   Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku, predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vráti alebo nahradí všetky vzájomné prijaté plnenia.

•3.   Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

•3.1.   Písomne požiadať (zaslaním e-mailu) o odstúpenie od zmluvy, pričom je v žiadosti povinný uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu, číslo účtu, prípadne adresu pre vrátenie peňazí.

•3.2.   Ak bol kupujúcemu tovar doručený a ním prevzatý, zašle ho späť na adresu spoločnosti VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice a to za nasledujúcich podmienok:

•3.2.1.   tovar musí byť v pôvodnom obale,

•3.2.2.   tovar nesmie byť použitý,

•3.2.3.   tovar nesmie byť poškodený,

•3.2.4.   tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),

•3.2.5.   tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.

•3.3.   Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu peniaze za tovar zaslané prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po doručení a prevzatí tovaru predávajúcim.

•3.4.   Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Predávajúci neakceptuje zásielky na dobierku.

•3.5.   V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenie od objednávky nie je akceptované a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

Článok VIII.

VÝMENA TOVARU (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

 

•1. Zákaznik spoločnosti VEP, spol. s r.o. môže vymeniť odobraný tovar bez udania dôvodu maximálne do 30 dní od jeho obdržania. Aby mohol byť tovar prijatý, musí byť aj naďalej predajný, nepoškodený a nepoužitý a bez označenia logom zákazníka /potlač,nášivka,výšivka.../. V čase vrátenia musí byť v ponuke spoločnosti VEP spol, s r.o..

•2. Zákazník v prípade vrátenia tovaru uhradí všetky náklady na prepravu a na balenie

tovaru, ktoré spoločnosti vznikli v súvislosti s vrátením tovaru.

 

Článok IX.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Podmienky ochrany osobných údajov

 

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného, balného a manipulačného poplatku) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 

V Bojniciach dňa: 01.03.2013

 

VEP, spol. s r.o.

A.Hlinku 13

972 01 Bojnice

Slovensko

Obchod prevádzkuje: VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, Slovakia, tel.: +421 (0)46 519 81 11, fax: +421 (0)46 519 81 16
Created by © 2020 WebCreative.info All rights reserved.