Slovenský výrobca
Prihlásenie RegistráciaShop Košík Info O nás Odberatelia – Predajne
language:

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačné podmienky

Ako nakupovať

Doprava

Máte otázku?

Zavolajte nám

+421 (0)46 519 81 11

Napíšte nám

obchod@vep.sk

Napíšte nám

Napíšte nám

VEP blog

Výroba mäkkých balistických vložiek na mieru
- od roku 1992 sa v našej spoločnosti venujeme výrobe

[17.04.2018]

Ponúkame Vestu TAKTIK NP aj s balistickými vložkami
Taktickú vestu je možné nosiť s puzdrami na prenos potrebných

[16.02.2018]

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VEP, spol. s r.o.

 

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť VEP, spol. s r.o., so sídlom A. Hlinku 13, 972 01  Bojnice, IČO: 31 566 634 (ďalej len „predávajúci"), uzatvorený prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.vep.sk/ (ďalej len „systém"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci").

 

Článok II.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

•1.      Všetky objednávky podané prostredníctvom predávajúceho systému sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

•2.      Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

•3.      Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v registračných formulároch a odsúhlasenie obsahu objednávky.

•4.      Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

•5.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.

•6.      Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci systému kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov).

•7.      Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatkov môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

 

Článok III.

PREDAJ TOVARU S OBMEDZENÍM

 

•1.   Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený napr. dosiahnutím veku 18-tich rokov, vlastníctvom licencií, príslušnosťou k ozbrojeným zborom alebo mestským políciám alebo iným špecifickým obmedzením. Do skupiny s obmedzením patrí v našej spoločnosti predaj nasledovného: 

•1.1.   prostriedky sebaobrany (paralyzéry, sebaobranné spreje, obušky, boxery, tonfy),

•1.2.   výrobky, tovary alebo iné produkty spoločnosti, ktoré sú označené (potlačou, nástrekom, nášivkou, výšivkou alebo inou formou zrealizované označenie) nasledovne:

•1.2.1.   polícia, prípadne iné označenie obsahujúce slovo polícia napr. Mestská polícia,

•1.2.2.   súkromná bezpečnostná služba (SBS),

•1.2.3.   vlastná ochrana,

•1.2.4.   iné označenie, z ktorého významu je zrejmé, že ide o označenie organizovaných zložiek pre                          zabezpečenie ochrany, obrany, bezpečnosti.

•2.  K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto potrebné dodržať nasledovné podmienky:

•2.1.   pre produkty uvedené v bode 1.1. je potrebné zaslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu:

•2.1.1.   faxom na t.č. 046/5198116, 046/5198117, alebo

•2.1.2.   e-mailom na adresu: obchod@vep.sk

•2.2.   pre produkty uvedené v bode 1.2. je potrebné zaslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán policajného preukazu - pri predaji fyzickej osobe, inak je možné tieto produkty predať len Ministerstvu vnútra SR, mestským políciám, SBS (s licenciou) alebo Vlastným ochranám. FO môže fotokópiu policajného preukazu zaslať:

•2.2.1.   faxom na t.č. 046/5198116, 046/5198117, alebo

•2.2.2.   e-mailom na adresu: obchod@vep.sk

•3.   Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nebude objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude automaticky stornovaná. Na základe vzájomnej dohody bude možné takúto objednávku vybaviť iba bez (sporných) položiek, ktoré patria do skupiny tovarov s obmedzením.

•4.   Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení uvedených v odstavci „Ochrana osobných údajov".

 

Článok IV.

DODACIE PODMIENKY, EXPEDIČNÉ LEHOTY A PREPRAVNÉ

 

•1.   Objednaný tovar, ktorý je na sklade je expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho upovedomí v lehote do 3 dní.

•2.   Každý zákazník je informovaný e-mailom o zaslaní tovaru. Objednávku si môže kupujúci skontrolovať po prihlásení do systému. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený e-mailom.

•3.   Tovar objednaný prostredníctvom internetu sa doručuje kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:

•3.1.   poštou, alebo

•3.2.   zásielkovou službou, alebo

•3.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti.

•4.   V prípade, že časť objednaného tovaru nie je momentálne na sklade, celá objednávka je pozastavená a kupujúci je informovaný o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Kupujúci na základe tejto informácie môže požiadať o čiastočné vybavenie objednávky (zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami) s tým, že daná objednávka bude dovybavená podľa možností, o ktorých predávajúci kupujúceho informoval, spravidla ihneď potom, ako bude daný tovar k dispozícii. V tomto prípade kupujúci hradí poštovné, balné a manipulačné poplatky za každú odoslanú časť objednávky samostatne.

•5.   Tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg bude dodaný spôsobom, ktorý bude odsúhlasený osobitne.

•6.   Spoločnosť VEP, spol. s r.o. nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu a pod.

 

Článok V.

PODMIENKY A MOŽNOSŤ  PLATBY ZA TOVAR (POŠTOVNÉ)

 

•1.   Kupujúci zaplatí za objednaný tovar nasledovne:

•1.1.   Zálohovo - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru v hotovosti alebo prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry,

•1.1.1.   doručenie zásielky poštou,

•1.1.2.   doručenie zásielky prepravnou službou,

•1.1.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti.

•1.2.   V hotovosti - kupujúci uhradí v hotovosti priamo pri prevzatí v sídle spoločnosti 

•1.3.   Na dobierku - kupujúci uhradí cenu dobierky priamo pri prevzatí/doručení,

•1.3.1.   doručenie zásielky poštou - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru a náklady na poštovné, balné a manipulačné 

•1.3.2.   doručenie zásielky prepravnou službou - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru a náklady na poštovné, balné a manipulačné 

•1.4.   Prevodom - kupujúci uhradí cenu objednaného tovaru prevodom na základe vystavenej faktúry,

•1.4.1.   doručenie zásielky poštou 

•1.4.2.   doručenie zásielky prepravnou službou 

•1.4.3.   osobným prevzatím v sídle spoločnosti 

•2.   Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov predávajúci uskutočňuje iba na základe predchádzajúceho súhlasu kupujúceho a vzájomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Článok VI.

NEDORUČENÉ ZÁSIELKY

 

•1.   V prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod.) bude kupujúcemu e-mailom zaslaná výzva na zaslanie stanoviska k vybaveniu objednávky, t. j. kupujúci bude vyzvaný, akým spôsobom navrhuje danú objednávku vybaviť. Odpoveď na túto výzvu je kupujúci povinný zaslať najneskôr do 7 dní od odoslania výzvy.

•1.1.   V prípade, že kupujúci žiada o opätovné odoslanie zásielky, budú rovnako doúčtované k celkovej cene zásielky náklady na poštovné, balné a manipulačné.

•1.2.   Pokiaľ kupujúci na výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávka je stornovaná, o čom je kupujúci upovedomený zaslaním e-mailu. V tomto prípade bude ďalší nákup kupujúceho možný len po zaplatení tovaru vopred (prevodom). Ak sa následné platby uskutočnia v poriadku, platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky bude zrušené.

•2.   Reklamácie sú vybavované v súlade s reklamačným poriadkom systému a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

 

Článok VII.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

 

•1.   Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji.

•2.   Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku, predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vráti alebo nahradí všetky vzájomné prijaté plnenia.

•3.   Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

•3.1.   Písomne požiadať (zaslaním e-mailu) o odstúpenie od zmluvy, pričom je v žiadosti povinný uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu, číslo účtu, prípadne adresu pre vrátenie peňazí.

•3.2.   Ak bol kupujúcemu tovar doručený a ním prevzatý, zašle ho späť na adresu spoločnosti VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice a to za nasledujúcich podmienok:

•3.2.1.   tovar musí byť v pôvodnom obale,

•3.2.2.   tovar nesmie byť použitý,

•3.2.3.   tovar nesmie byť poškodený,

•3.2.4.   tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),

•3.2.5.   tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.

•3.3.   Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu peniaze za tovar zaslané prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po doručení a prevzatí tovaru predávajúcim.

•3.4.   Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Predávajúci neakceptuje zásielky na dobierku.

•3.5.   V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenie od objednávky nie je akceptované a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

Článok VIII.

VÝMENA TOVARU (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

 

•1. Zákaznik spoločnosti VEP, spol. s r.o. môže vymeniť odobraný tovar bez udania dôvodu maximálne do 30 dní od jeho obdržania. Aby mohol byť tovar prijatý, musí byť aj naďalej predajný, nepoškodený a nepoužitý a bez označenia logom zákazníka /potlač,nášivka,výšivka.../. V čase vrátenia musí byť v ponuke spoločnosti VEP spol, s r.o..

•2. Zákazník v prípade vrátenia tovaru uhradí všetky náklady na prepravu a na balenie

tovaru, ktoré spoločnosti vznikli v súvislosti s vrátením tovaru.

 

Článok IX.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

•1.   Podmienkou vybavenia objednávky je evidovanie osobných údajov kupujúceho.

•2.   Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale ich neposkytnutie môže zabrániť nákupu prostredníctvom systému.

•3.   Predávajúci rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, ako aj informácie o osobe, ktoré preukazujú právny nárok tejto osoby zakúpiť v našej spoločnosti produkty podliehajúce osobitnému konaniu), ktoré boli kupujúcim dobrovoľne poskytnuté, a ktoré sú nevyhnutne potrebné za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

•4.   V prípade ad hoc (pre tento prípad) môže predávajúci od kupujúceho požadovať aj osobné údaje nad rámec štandardných osobných údajov (napr. ak to bude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis), výlučne však za účelom poskytnutia kvalifikovanej služby a za podmienky, že kupujúci bude vopred s týmito skutočnosťami oboznámený. O poskytnutí takýchto informácií rozhoduje kupujúci.

•5.   Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli predávajúcemu oznámené v priebehu registrácie, sú považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópia preukazu totožnosti) je so všetkými údajmi na týchto dokladoch zaobchádzané spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

•6.   Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci predávajúcemu časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Predávajúci zaznamenáva a spracováva poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu, služieb a preverenia veku kupujúceho.

•7.   Ak kupujúci poskytne predávajúcemu osobné údaje za účelom získania produktov (výrazne označených v našej ponuke) maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby staršie ako 18 rokov, kupujúci preberá na seba právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

•8.   Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú použité výlučne s cieľom komplexne splniť všetky jeho požiadavky a potreby.

•9.   Predávajúci sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom systému neposkytne tretím osobám, ani s nimi nebude narábať v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ takáto skutočnosť nebude predmetom vzájomnej dohody pred uskutočnením obchodu.

•10.   Predávajúci môže použiť sporadicky osobné údaje alebo ich časť v súhrnnej forme výlučne pre potreby štatistických analýz, rozborov alebo správ, za podmienky, že z takto získaných dát nebude možné získať žiadne identifikačné osobné údaje konkrétnej osoby.

•11.   Predávajúci je nútený zverejniť nevyhnutnú časť osobných údajov kupujúceho prepravným spoločnostiam, ktoré zabezpečujú prepravu zásielky na základe záväznej objednávky kupujúceho. Tieto spoločnosti zodpovedajú za ochranu osobných údajov v súlade s platným právnym poriadkom SR.

•12.   Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Predávajúci bude osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi, najmä v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

•13.   Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je kupujúci oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu jeho osobných údajov, a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.

•14.   Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať len v prípade, ak kupujúci poskytne telefónne (faxové) číslo alebo e-mailovú adresu. Ak nebude mať kupujúci záujem dostávať viac informácií o výrobkoch a tovare predávajúceho, alebo bude chcieť osobné údaje zmeniť, resp. odstrániť, kupujúci túto skutočnosť oznámi podľa kontaktu.

•15.   Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho bezpečne a tieto sú chránené pred neoprávnenými zásahmi, najmä zneužitím alebo zverejnením spôsobom, ktorý je taxatívne stanovený v príslušnom vnútornom normatívnom právnom akte.

•16.   Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje týkajúce sa ochrany údajov.

 

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného, balného a manipulačného poplatku) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 

V Bojniciach dňa: 01.03.2013

 

VEP, spol. s r.o.

A.Hlinku 13

972 01 Bojnice

Slovensko

Obchod prevádzkuje: VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, Slovakia, tel.: +421 (0)46 519 81 11, fax: +421 (0)46 519 81 16
Created by © 2018 WebCreative.info All rights reserved.